авионски

airborne

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аерокартографија — (грч aer, charte, graphia пишување) изработување на географски карти според авионски снимки …   Macedonian dictionary

  • аеромеханичар — (грч aero, mechane) работник со металска струка што врши поправки на авиони и авионски мотори и уреди …   Macedonian dictionary

  • аеромонтер — (грч aero, фр monteur) работник со металска струка што врши монтажа на авионски конструкции …   Macedonian dictionary

  • аеромоторист — (грч аеr, лат motor) работник со металска струка што ракува со бензински мотори, со авионски мотори и сл …   Macedonian dictionary

  • аеротунел — (грч аеr, гер Tunnel) специјално направен тунел за испитување на авиони и авионски модели …   Macedonian dictionary

  • велосиметар — (фр. veloce брз, грч. metron мера) справа за мерење на брзината на авионите, авионски брзиномер …   Macedonian dictionary

  • изобутан — (грч. izo, butomon) безбоен гас што гори служи за добивање на авионски бензин …   Macedonian dictionary

  • моторист — 1. работник со металска струка што ракува со бензински мотори, авионски мотори, дизел мотори, мотори на гас, гасни генератори, моторни дигалки и сл. 2. возач на мотоцикл …   Macedonian dictionary

  • термит — (грч. thermos жежок) смеса од алуминиумски прав и оксид на железото, лесно запална развива температура од 3. 000 до 3. 500° Ц се применува при заварувањето на метали и кај запалните авионски бомби …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.